با این توصیفاتى که من از بهشت شنیدم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
شراب - باغ - حورى - دور همى ...

من خودمم بخوام بیام خونوادم نمیزارن :|