من خیلی جذابم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا و مرض با همه چی شوخی با جذابیت منم شوخی؟